SkyTourSkyTour

Už ste členom?

SkyTourSkyTour
Zabudli ste heslo?

Nemáte ešte svoj účet?

Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

CESTOVNEJ KANCELÁRIE SkyTour s.r.o.

1. Zmluva o obstaraní zájazdu

1.1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a) Cestovná kancelária SkyTour s.r.o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, Zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 109091/B, IČO:50113003,  DIČ: 2120207122 (ďalej len „CK“)

b) Objednávateľ – fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom. Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok je objednávateľom osoba, ktorá s CK uzatvorila Zmluvu o obstaraní zájazdu alebo realizovala písomnú objednávku a/alebo osoba, v prospech ktorej sa Zmluva uzatvorila alebo písomná objednávka potvrdila, a/alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami previedol.

1.2. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká na základe: a) platne uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva), alebo b) potvrdenia písomnej individuálnej objednávky objednávateľa na zájazd alebo služby, ktoré sú realizované na vyžiadanie (ďalej len Objednávka). Zmluva resp. objednávka platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za neplnoletú osobu podpisuje Zmluvu jej zákonný zástupca. Pokiaľ tuzemec objednáva zájazd alebo služby pre cudzozemca, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť už pri objednávaní zájazdu alebo služieb.

1.3. Katalóg alebo iná písomná forma ponuky alebo dopĺňajúcej informácie, tieto všeobecné zmluvné podmienky a Dôležité informácie platné pre zájazdy organizované SkyTour s.r.o. tvoria súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu/Objednávky. Obsah zmluvného vzťahu je určený katalógom, dodatočnými ponukami a informáciami. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

1.4. Potvrdením zmluvného vzťahu sa CK zaväzuje, že objednávateľovi obstará CK vopred ponúkaný zájazd. Akékoľvek ďalšie služby nad rámec služieb uvedených v základnej a vopred pripravenej ponuke môžu byť poskytnuté s nárokom na zaplatenie týchto služieb. Potvrdením zmluvného vzťahu vzniká CK právo na zaplatenie ceny služieb alebo jej časti objednávateľom.

1.5. Potvrdením zmluvného vzťahu objednávateľ vyhlasuje, že do zmluvného vzťahu vstupuje dobrovoľne a súčasne sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú sumu za objednanú službu resp. kombináciu služieb cestovného ruchu. V prípade, že objednávateľ uzatvára Zmluvu v prospech ďalších objednávateľov zájazdu uvedených na Zmluve, potvrdzuje podpisom Zmluvy, že disponuje písomným splnomocnením ostatných objednávateľov konať v ich mene a súhlasom na uzatvorenie.

1.6. Zmluvy/Objednávky a poskytnutie ich osobných údajov CK. Ďalej sa objednávateľ aj v mene týchto osôb zaväzuje za splnenie záväzkov voči CK a súčasne sa zaväzuje bezodkladne odovzdať ostatným objednávateľom zájazdu informácie určené CK pre objednávateľov zájazdu. Súčasťou zmluvného vzťahu sa stávajú len tie služby, ktoré sú dohodnuté písomne. Zaplatenie zálohy resp. celej ceny zájazdu je objednávateľ povinný na výzvu CK preukázateľným spôsobom doložiť.

1.7. Právo účasti na zájazde vzniká objednávateľovi a ďalším objednávateľom uvedeným na Zmluve zaplatením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške a splnením ostatných deklarovaných podmienok poskytnutia služieb. Platným dokladom pre nástup objednávateľa na zájazd je platná Zmluva a doklad o zaplatení celkovej ceny zájazdu.

 

2. Cena zájazdu a služieb, platobné podmienky

2.1. Ceny zájazdov a súvisiacich služieb organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená na Zmluve potvrdenej CK. Nároky na zľavy uplatňuje objednávateľ sám pred uzatvorením Zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, resp. služieb v prípade, že dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou,

c) zmene kurzu národnej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

2.3. Ak dôjde k zmenám podľa predchádzajúceho bodu do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, CK cenu zájazdu uvedenú v Zmluve jednostranne zvýši:

a) o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2 písmena a) a b) tohto článku oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu,

b) o čiastku zodpovedajúcu navýšeniu menového kurzu národnej meny použitého na stanovenie ceny zájazdu nad hodnotu 5% podľa ods. 2 písmena c) tohto článku.

2.4. Písomné oznámenie o zvýšení ceny je CK povinná objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu.

2.5. Ponuka sa stáva záväzná pri podpise zmluvy a zaplatení sumy, ktorá je uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu.

 

3 Práva a povinnosti objednávateľa

3.1Práva objednávateľa sú:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

b) právo vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c) odstúpiť od Zmluvy podľa článku 7 týchto všeobecných zmluvných podmienok kedykoľvek pred začatím čerpania služieb za podmienky uhradenia vypočítaného stornopoplatku ,ktorý môže dosahovať výšku i 100% z celkovej ceny zájazdu.

d) právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamácie v súlade s článkom 6 týchto všeobecných zmluvných podmienok

3.2 Povinnosti objednávateľa sú:

a) poskytnúť CK súčinnosť potrebnú na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie nevyhnutné doklady podľa požiadavky CK,

b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom 2 týchto všeobecných zmluvných podmienok a na výzvu CK zaplatenie preukázať dokladom,

c) bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,

d) prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu,

e) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas zájazdu, zaistiť sprievod a dohľad osobám, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,

f) rešpektovať informácie a odporúčania uvedené v Pokynoch k zájazdu,

g) riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,

h) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku 6 týchto všeobecných zmluvných podmienok,

i) počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK,

j) zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu,

k) uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby potvrdené podľa Zmluvy,

l) uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK,

m) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi.

3.3. V prípadoch, že účastník zájazdu obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu počas trvania zájazdu svojim nevhodným alebo dohodnutým pravidlám odporujúcim konaním CK ako organizátora zájazdu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu (hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny CK, narúša plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči nemu postih spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu klienta je CK oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného objednávateľa za nevyužité služby.

 

4. Povinnosti obstarávateľa – CK

4.1. Povinnosti CK sú:

a) mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku;

b) pred uzatvorením Zmluvy informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré majú vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu;

c) najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne pokyny na zájazd a to ich zaslaním na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v Zmluve, alebo iným spôsobom dohodnutým s CK

4.2. Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa objednávateľ nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve, pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd určený termín na miesto odletu alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, vízových, colných, devízových a iných predpisov.

4.3. CK nie je povinná poskytnúť klientovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.

4.4. CK je povinná odovzdať objednávateľovi doklady týkajúce sa poistenia insolventnosti CK aj komplexného poistenia objednávateľa (len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom CK).

4.5 CK nezodpovedá za neudelenie víz, alebo nevpustenie klienta do krajiny zájazdu, alebo i do tranzitnej krajiny.

4.6 CK nezodpovedá za meškanie, zrušenie alebo odloženie letu z akéhokoľvek dôvodu aerolinky, ktoré samotná CK nemôže ovplyvniť.

 

5. Zmeny dohodnutých služieb

5.1. Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu uviesť nová cena. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia stornopoplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny.

5.2.Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať.

5.3 CK je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby. V týchto prípadoch je CK povinná:

a) zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

b) vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo

c) poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.

5.4. CK si vyhradzuje právo okamžite zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major) a ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie zájazdu, bezpečnosť účastníkov a pod.

5.5. CK si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí.

 

6. Reklamačný poriadok a zodpovednosť za škody

6.1.      V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.

6.2.      Objednávateľ je povinný uplatniť nárok na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. Objednávateľ je povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

6.3.      O uplatnení práva na odstránenie chybne poskytnutej služby je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie. Písomný záznam objednávateľ predkladá pri uplatnení práva na reklamáciu v CK.

6.4.      Svoje reklamačné nároky musí objednávateľ uplatniť písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo na reklamáciu zaniká. K písomnému uplatneniu svojich nárokov objednávateľ doloží písomný záznam uvedený v predchádzajúcom bode.

6.5.      Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je CK po prešetrení povinná odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

6.6.      CK je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.

6.7.      CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

6.8.      Každý klient je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. CK nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi klienta.

6.9.      Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb nemožno vylúčiť. V prípade ich výskytu bude CK bezodkladne informovať objednávateľa.

6.10.    Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba počítať s tým, že do prvého a posledného dňa čerpania služieb v rôznej miere zasahujú dopravné, ubytovacie a stravovacie služby. Aj v prípade obsadenia izby v neskorých nočných, resp. skorých ranných hodinách sa uplynulá noc počíta ako zabezpečené ubytovanie.

 

7. Zrušenie zájazdu a odstúpenie od zmluvy

7.1 CK môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom.

7.2 CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod., resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvu predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť. CK je oprávnená zrušiť zájazd aj z iných dôvodov než uvedených v tomto článku. V tomto prípade je CK oprávnená zrušiť zájazd najneskôr však 14 dní pred plánovaným začatím zájazdu, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 14 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

7.3.Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu:

a) bez udania dôvodu,

b) z dôvodu podstatného porušenia povinnosti CK vyplývajúcich zo Zmluvy.

7.4. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu na predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na predajné miesto zašle doporučene, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom spísania záznamu na predajnom mieste, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

7.5. Ak nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy podstatné porušenie povinnosti CK stanovené Zmluvou, alebo ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK stornopoplatok. Výška stornopoplatku je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd, alebo čerpaním služieb a účtuje sa. ak nie je uvedené inak vo výške:

a) 50% z ceny objednaných služieb od 45. dňa a viac do 21. dňa pred odletom,

b) 80% z ceny objednaných služieb od 20. dňa do 11. dňa pred odletom,

c) 100% z ceny objednaných služieb od 10. dňa pred odletom a ak zákazník zruší zájazd v deň odletu, nedostaví sa k odletu, odlet zmešká alebo je vylúčený zo zájazdu.

7.6.      Nárok na náhradu škody, prevyšujúcej výšku uhradeného stornopoplatku, ktorá vznikla CK odstúpením klienta od Zmluvy nie je uhradením stornopoplatku dotknutá.

7.7.      Na určenie počtu dní pre výpočet stornopoplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu, resp. nástupu na zájazd.

7.8.      V prípade storna účasti na zájazde jednej osoby z dvoch osôb v 2-lôžkovej izbe musí odstupujúca osoba uhradiť náhradu vzniknutej škody vo výške príplatku za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb. V prípade storna účasti na zájazde jednej osoby resp. viacerých z niekoľkých uvedených na zmluve sa náhrada škody vypočíta v závislosti od zostávajúceho zloženia osôb, resp. objednaných služieb ubytovania.

7.9.      CK má právo odpočítať stornopoplatok prípadne svoj nárok na náhradu škody + poistné od zloženej zálohy alebo zo zaplatenej ceny zájazdu.

7.10.    Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu zájazdu alebo destinácie/hotelového komplexu uvedeného v uzatvorenej Zmluve, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť stornopoplatok za zrušenie Zmluvou objednaného zájazdu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

8. Ochrana osobných údajov

 8.1. Podpisom zmluvy Objednávateľ ako dotknutá osoba týmto podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dobrovoľne udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, tel. číslo, vek, pohlavie, e-mail, národnosť, občianstvo, číslo cestovného pasu, alebo číslo občianskeho preukazu, dátum vydania a platnosti cestovného pasu, alebo občianskeho preukazu CK SkyTour s.r.o. na účely plnenia tejto Zmluvy o obstaraní zájazdu, na účely vytváranie cenovej ponuky, účtovné a daňové účely, a marketingové účely  (ďalej len „Súhlas“ v príslušnom gramatickom tvare). Tento súhlas objednávateľ udeľuje po dobu nevyhnutnú na splnenie predmetu Zmluvy o obstaraní zájazdu a na ostatné účely na 10 rokov. Zároveň berie na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Objednávateľ, ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle § 21 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mu boli poskytnuté všetky informácie podľa § 19 uvedeného zákona, a to aj prostredníctvom informácii o ochrane osobných údajov nachádzajúcich sa na webovej stránke www.skytour.sk, ku ktorým na požiadanie budú poskytnuté bližšie informácie. Objednávateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a jeho spôsobilosť na právne úkony pre poskytnutie tohto súhlasu nie je obmedzená.

8.2. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:

8.2.1. získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie,usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom CK SkyTour s.r.o.,

8.2.2. využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK SkyTour s.r.o. na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred začatím zájazdu i po jeho skončení,

8.2.3. využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK SkyTour s.r.o. pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom CK SkyTour s.r.o. vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia.

8.2.4. využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK SkyTour s.r.o. na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

8.2.5. na využívanie pre zákonné účtovné a daňové účely.

8.2.6. na marketingové účely.

8.3. Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností zmluvných strán Zmluvy, resp. pri účtovných, daňových a marketingových účeloch po dobu 10 rokov.

8.4. Vo vzťahu k osobám uvedeným v Zmluve, ktoré Zmluvu nepodpísali, osoba podpisujúca Zmluvu potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov CK SkyTour s.r.o. za účelom ich spracúvania podľa bodov 8.1. až 8.3. týchto všeobecných zmluvných podmienok; inak zodpovedá za škodu, ktorá CK SkyTour s.r.o. vznikne.

8.5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely ako sú pravidelné zasielanie noviniek na e-mail, je vždy dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať či už  v dokumentoch ako aj aplikáciách a na web stránke. Poskytuje sa na dobu určitú 10 rokov a v rozsahu meno, adresa, telefón a e-mail.

8.6. V prípade nejasností ohľadom ochrany osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu na tomto e-maily:oou@skytour.sk

9. Poistenie insolventnosti

9.1. Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie v prípade, že:

  • a) objednávateľovi zájazdu nebude poskytnutá ním zaplatená doprava, z miesta pobytu v zahraničí na územie Slovenskej republiky, ak je súčasťou zájazdu, vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu

 

  • b) objednávateľovi nevráti CK rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu

 

10. Záverečné ustanovenia a alternatívne riešenie sporov

10.1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia pre účastníkov zájazdov CK a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak nie je CK stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak.

10.2. Objednávateľ svojim podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo doručenej písomnej individuálnej objednávky potvrdzuje:

a) že obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s ponukovým katalógom a prípadne aj osobitným ponukovým listom CK špecifikujúcim zájazd,

b) že sú mu známe tieto všeobecné zmluvné podmienky ako aj Dôležité informácie platné pre zájazdy organizované cestovnou kanceláriou SkyTour s.r.o. a súhlasí s nimi,

c) že porozumel všetkým v nich prezentovaným skutočnostiam a podmienkam a bude ich rešpektovať a dodržiavať,

d) nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde a zodpovedá za svoju zdravotnú pripravenosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie deklarovaných podmienok stanovených pre účasť na konkrétnom zájazde.

10.3. Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými jemu známymi a so zájazdom súvisiacimi skutočnosťami (v zmysle vyššie uvedeného) oboznámil aj ostatných objednávateľov zájazdu, uvedených na Zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne v písomnej individuálnej objednávke a títo ho k ich prihláseniu na zájazd a k súhlasu so zmluvnými podmienkami písomne splnomocnili. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení všeobecných zmluvných podmienok a Zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.

10.4. V súlade so znením zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ARS) má každý spotrebiteľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na ním vybratý subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorých zoznam je uverejňovaný na stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk). Medzi zapísanými subjektami má spotrebiteľ právo voľby. Podrobnejšie informácie o podmienkach alternatívneho riešenia sporov sa nachádzajú na deklarovanej stránke Ministerstva hospodárstva SR alebo Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk). Formulár a podmienky podania návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu sú spotrebiteľovi k dispozícii na vyššie deklarovaných stránkach.

10.5. Spotrebiteľ má právo, obrátiť sa na CK so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým CK vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že CK porušila jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak CK na žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania.